Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Priodasau yng Nghaerdydd

Arweiniad Covid-19 i Gyplau a Gwesteion sy’n mynd i Seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer cyplau a’u gwesteion. Mae’n bwysig bod pawb sy’n dod i’r Swyddfa Gofrestru yn gwybod beth i’w ddisgwyl i’n cadw ni i gyd yn ddiogel ac atal lledaeniad y coronafeirws.

Oes arnoch chi symptomau?
Rhaid i unrhyw un mae arno symptomau Covid-19 aros gartref. Mae symptomau cyffredin yn cynnwys:
• Tymheredd uchel 38 °C neu uwch
• Peswch parhaus neu golli anadl
• Colli arogl neu flas

Cyfyngu ar nifer y bobl gaiff fynychu seremoni

Ar gyfer seremonïau a gynhelir yn ystafell Dewi Sant yn y Swyddfa Gofrestru yn Neuadd y Ddinas, uchafswm nifer y bobl a ganiateir yn yr ystafell seremoni yw 55; mae’r nifer hwn yn cynnwys y ddau Gofrestrydd a’r cwpl.

Felly gellir gwahodd y cwpl ynghyd â 50 o westeion i seremonïau (eich tystion chi fydd dau o’r gwesteion hyn). Os oes angen cyfieithydd ar y pryd (e.e. iaith dramor neu BSL), rhowch gwybod i ni. 50 yw’r uchafswm ac ni fydd trafodaeth ynghylch hyn.

Ar gyfer cyplau sydd wedi archebu Ystafell Santes Dwynwen ar gyfer eu seremoni, yr uchafswm a ganiateir yw 10 o westeion ynghyd â ffotograffydd.  Bydd hyn yn ychwanegol at y cwpl.  Os oes gennych archeb sy’n bodoli eisoes ac os hoffech uwchraddio i Ystafell Dewi Sant (50 o westeion, mwy o ddewisiadau o ran seremoni) yna cysylltwch â ni am gyngor. Bydd ffioedd ychwanegol yn berthnasol.

 Cadw pellter

 Dylai cyplau a gwesteion ddod i flaen Neuadd y Ddinas a dim ond ar yr amser a gytunwyd y cânt eu derbyn gan na fydd modd aros y tu mewn i’r adeilad. Gofynnir i’r rhai sy’n cyrraedd yn gynnar ddod yn ôl ar yr amser cywir ac efallai na chaiff y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr ddod i mewn. I fodloni gofynion ymbellhau cymdeithasol bydd yr holl westeion yn eistedd 2m ar wahân yn ystafell y seremoni. Gofynnwn i bob gwestai aros y tu allan nes y caiff ei wahodd i mewn i’r adeilad a gofynnir i bawb adael yr adeilad pan fydd y seremoni wedi gorffen. Ni allwn adael gwesteion i ymgynnull ac ni chaniateir tynnu lluniau mewn mannau cyffredin.

Hylendid da

Rhaid i bawb sy’n dod i’r Swyddfa Gofrestru olchi eu dwylo ar ôl cyrraedd gan ddefnyddio’r gorsafoedd diheintio dwylo a ddarperir. Byddwn hefyd yn gofyn i gyplau a’u tystion ddiheintio eu dwylo cyn llofnodi’r gofrestr. Gofynnwn i bawb osgoi cyffwrdd ag arwynebau cyn belled ag y bo modd.

Gofynnir yn garedig am gydweithrediad pawb sy’n dod i’r Swyddfa Gofrestru; bydd gofyn i unrhyw un nad yw’n dilyn y canllawiau adael ac mae’r Cofrestrydd yn cadw’r hawl i atal seremoni.

Os ydych yn priodi, yn mynd i mewn i bartneriaeth sifil, adnewyddu eich addunedau, croesawu plentyn i’r teulu neu os ydych eisiau seremoni am unrhyw reswm arall, byddwch yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yma yng Nghaerdydd.

Cynllunio eich Seremoni

Mae cymaint i feddwl amdano wrth gynllunio eich diwrnod mawr. Rydym yma i sicrhau bod pethau’n rhedeg mor ddiffwdan â phosibl.

Swyddfa Gofrestru

Beth bynnag sydd gennych mewn golwg ar gyfer eich diwrnod arbennig, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i fodloni eich dymuniadau.

Lleoliadau Cymeradwy

Mae ystod eang o leoliadau yng Nghaerdydd ac o’i chwmpas sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer priodasau sifil, partneriaethau sifil ac achlysuron eraill.

Partneriaethau Sifil

Dathlwch bartneriaeth sifil gyda ni neu trowch eich partneriaeth yn briodas.

Adnewyddu Addunedau

Dathlwch eich priodas neu ailddatgan eich ymrwymiad i’ch gilydd yn eich perthynas.

Copïau o Dystysgrifau

Gwnewch gais am gopi o dystysgrifau geni, priodas neu farwolaeth.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2022 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd