Copïau o dystysgrifau

Gallwch wneud cais am gopïau o dystysgrifau genedigaethau, priodasau a marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghaerdydd ers 1837 (dechrau’r cofnodion swyddogol).

Mae cofnodion Partneriaethau Sifil ar gael ar gyfer 2005 ymlaen.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch ar gyfer pob math o gais:

  • math o dystysgrif rydych ei heisiau: genedigaeth, priodas, partneriaeth sifil neu farwolaeth
  • enw neu enwau’r sawl mae’r dystysgrif yn berthnasol iddo / iddynt
  • dyddiad y digwyddiad
  • lleoliad y digwyddiad
  • enwau’r rhieni (os ydych yn gwneud cais am dystysgrif geni)
  • unrhyw wybodaeth berthnasol arall a all ein helpu i ddod o hyd i’r cofnod
Nodwch: Ni allwn ddyroddi copi o dystysgrif ond os ydym yn cadw’r gofrestr sy’n cynnwys y cofnod gwreiddiol. Os nad ydym yn cadw’r cofnod, rhaid ichi wneud cais i’r swyddfa gofrestru sy’n cadw’r cofnod gwreiddiol.
Gallwch wneud cais trwy’r post, dros y ffôn neu’n bersonol. Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynghylch tystysgrifau, anfonwch neges e-bost at ymholiadau.tystysgrif@caerdydd.gov.uk

Gwneud cais

Dylech argraffu a llenwi’r ffurflen briodol:

Cais am dystysgrif geni (41.7kb PDF)

Cais am dystysgrif marwolaeth (39.7kb PDF)

Cais am dystysgrif priodas (31.9kb PDF)

Cais am dystysgrif partneriaeth sifil (180kb PDF)

 

Cost tystysgrif yw £11 a bydd angen ichi gynnwys archeb bost yn daladwy i Gyngor Caerdydd gyda’ch cais.

Anfonwch y cais at:

Swyddfa Gofrestru Caerdydd
Neuadd y Sir
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ND

Byddwn yn dyroddi’r dystysgrif cyn pen 5 diwrnod gwaith.
Nodwch nad ydym yn derbyn taliadau arian parod.

Os ydych yn gwneud cais dros y ffôn, bydd angen ichi ddefnyddio cerdyn credyd neu gerdyn debyd i dalu. Dylech fod â manylion eich carden wrth law yn barod.

Gallwch ddewis un o ddau wasanaeth:

Gwasanaeth Safonol

Bydd copïau o dystysgrifau a archebwyd yn cael eu hanfon neu’n barod i’w casglu o Swyddfa Gofrestru Caerdydd ar ôl 5 diwrnod gwaith am gost o £11 am bob tystysgrif.

Gwasanaeth Blaenoriaeth

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dydd Llun – dydd Gwener a’u chasglu o dderbynfa y Swyddfa Cofrestru y diwrnod gwaith canlynol – cost y Gwasanaeth Blaenoriaethol yw £35 y tystysgrif.

© 2020 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd