Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Cofrestru Marwolaeth

Diweddariad COVID-19

Er mwyn diogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff yn genedlaethol, mae deddfwriaeth frys wedi’i chymeradwyo gan y llywodraeth i ganiatáu cofrestriadau marwolaeth dros y ffôn. Bydd yr ysbyty neu’r feddygfa sydd wedi delio â marwolaeth eich anwylyd yn anfon e-bost gyda’r dogfennau angenrheidiol i’n swyddfa ynghyd â’r wybodaeth perthynas agosaf ac yna byddwn yn rhoi galwad i chi i gofrestru dros y ffôn. Bydd unrhyw dystysgrifau sydd eu hangen arnoch yn costio £11 yr un a gellir gwneud taliad dros y ffôn fel rhan o’r cofrestriad a chânt eu hanfon drwy’r post dosbarth 1af. Yna caiff y ffurflen werdd sy’n caniatáu i drefniadau angladdau gael eu gwneud yn cael ei hanfon yn electronig yn uniongyrchol at y Cyfarwyddwr Angladd o’ch dewis.

 

Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 2 ddiwrnod i’r ysbyty/meddygfa yn dweud eu bod wedi anfon y gwaith papur atom anfonwch e-bost atom ar registrars@caerdydd.gov.uk ag enw’r ymadawedig, dyddiad a lleoliad y farwolaeth ynghyd â’ch enw, perthynas a rhif ffôn cyswllt.

 

I gofrestru marwolaeth, bydd angen ichi gwblhau’r camau canlynol.

Gael tystysgrif gan y meddyg teulu yn y feddygfa neu’r ysbyty.

Os cafodd y farwolaeth ei chyfeirio at y crwner, bydd angen ichi aros nes i’r crwner gysylltu â chi.

Cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal lle digwydda’r farwolaeth

Er mwyn cofrestru marwolaeth, mae’n rhaid ichi fod yn:

 • berthynas i’r person a fu farw,
 • rhywun a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth,
 • uwch weinyddwr yn y lleoliad y digwyddodd y farwolaeth ynddo, neu
 • y person sy’n rhoi cyfarwyddyd i’r cyfarwyddwr angladdau.

Mae’n rhaid i chi ddod i Swyddfa Gofrestru Caerdydd i gofrestru’r farwolaeth. Os bydd hyn yn broblem i chi, ffoniwch 029 2087 1680.

Ffoniwch i drefnu apwyntiad.

Apwyntiadau

Mae’r apwyntiadau yn para oddeutu 30-45 munud, er mewn rhai achosion y gall fod angen i’r cofrestrydd gyfeirio at y crwner a allai olygu y caiff y cofrestriad ei ohirio.

Bydd angen ichi fod â’r wybodaeth ganlynol yn ystod eich apwyntiad:

 • dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • enw llawn y person fu farw (enw cyn priodi os yn briodol)
 • dyddiad a lleoliad genedigaeth y person fu farw
 • gwaith y person fu farw ac enwau llawn a gwaith ei briod/ei phriod
 • cyfeiriad arferol y person fu farw
 • a oedd y person fu farw yn derbyn pensiwn gan gronfeydd cyhoeddus
 • os oedd y person fu farw yn briod, dyddiad geni’r priod
 • Rhif Gwasanaeth Iechyd Gwladol y person fu farw, os yw’n hysbys, neu, os yw ar gael, dylid rhoi’r cerdyn meddygol ei hun i’r cofrestrydd. Peidiwch ag oedi cofrestru os nad yw’r cerdyn meddygol ar gael.

Trefnu’r angladd

Cewch ragor o wybodaeth am sut i drefnu angladd yng Nghaerdydd ar wefan Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2022 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd