Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Cofrestru Marwolaeth

Cofrestru Marwolaeth

Mae’n rhaid cofrestru marwolaeth yn yr ardal lle bu farw’r person.  Os digwyddodd hyn o fewn Dinas a Sir Caerdydd dylai’r ymarferydd meddygol sy’n ardystio anfon y dystysgrif achos meddygol y farwolaeth atom ni ar e-bost yn SwyddfarCofrestrydd@caerdydd.gov.uk ynghyd ag enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y perthynas a fydd yn cofrestru’r farwolaeth yn yr e-bost.

Ar ôl i’r dystysgrif gael ei gwirio, bydd y cofrestrydd yn galw i drefnu apwyntiad addas i’r perthynas fynychu er mwyn cofrestru’r farwolaeth yn bersonol.

Yn anffodus, daeth y ddeddfwriaeth frys yn ein galluogi i gofrestru dros y ffôn i ben ar 24 Mawrth 2022; felly os nad ydych yn gallu teithio i Gaerdydd i gofrestru, gallwch wneud apwyntiad yn eich swyddfa gofrestru leol a chwblhau datganiad, lle byddwch yn rhoi’r holl wybodaeth i’r cofrestrydd yn y rhanbarth honno, a byddant wedyn yn anfon hyn ymlaen atom ni yng Nghaerdydd er mwyn cwblhau’r cofrestriad

Os gwneir datganiad, bydd angen archebu unrhyw dystysgrifau sydd eu hangen arnoch yn uniongyrchol gennym ni a bydd y rhain yn cael eu postio atoch unwaith i’r cofrestriad gael ei gwblhau.

Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 2 ddiwrnod i’r ysbyty/meddygfa’n dweud eu bod wedi anfon y gwaith papur atom anfonwch e-bost atom gydag enw’r ymadawedig, dyddiad a lleoliad y farwolaeth ynghyd â’ch enw, eich perthynas â nhw a rhif ffôn cyswllt.

Er ei fod yn ofyniad cyfreithiol i gofrestru’r farwolaeth o fewn 5 diwrnod gwaith gellir gwneud eithriadau lle mae prosesau sy’n ymwneud â’r Archwilydd Meddygol neu Swyddfa’r Crwner yn golygu nad oes modd darparu’r gwaith papur sydd ei angen o fewn yr amserlen honno.

I gofrestru marwolaeth, bydd angen i chi gwblhau’r camau canlynol.

 

Cofrestru’r farwolaeth yn y rhanbarth lle digwydd y farwolaeth

I gofrestru marwolaeth mae’n rhaid i chi fod:

 • yn berthynas i’r person a fu farw,
 • yn rhywun a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth,
 • yn uwch weinyddwr yn y lleoliad lle digwyddodd y farwolaeth, neu
 • y person sy’n rhoi cyfarwyddyd i’r trefnydd angladdau.

Apwyntiadau

Mae apwyntiadau yn cymryd tua 30-45 munud, er mewn ambell achos gall fod angen i’r cofrestrydd gyfeirio at y crwner a allai olygu y bydd oedi gyda’r cofrestru.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch yn eich apwyntiad:

 • dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • enw llawn yr ymadawedig ac unrhyw enwau blaenorol cyfreithiol oedd ganddynt yn cynnwys enw cyn priodi os yw’n briodol
 • dyddiad a lleoliad genedigaeth yr ymadawedig
 • galwedigaeth yr ymadawedig ac enwau llawn a galwedigaeth y priod/partner sifil
 • cyfeiriad arferol yr ymadawedig
 • os oedd yr ymadawedig yn briod, dyddiad geni’r priod
 • a oedd yr ymadawedig yn derbyn pensiwn o gyllid cyhoeddus

 

Dweud Wrthym Unwaith

Rydym hefyd yn cynnig y Gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith. Os hoffech ddefnyddio hwn yn ystod eich apwyntiad gofynnwn yn garedig i chi ddod â’r canlynol lle y bo’n briodol;

 • Rhif Yswiriant Gwladol yr ymadawedig ac ar gyfer unrhyw briod/partner sifil sydd yn dal yn fyw
 • Pasbort Prydeinig yr ymadawedig (Dilys neu wedi dod i ben)
 • Trwydded Yrru yr ymadawedig
 • Bathodyn Glas yr ymadawedig

Cyfranogiad y Crwner – Os ydych wedi derbyn tystysgrif dros dro, ni fyddwn yn gallu cofrestru’r farwolaeth cyn i’r crwner ddod â’u hymchwiliadau i ben, ond os hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith anfonwch e-bost atom a ffotograff/sgan o’r dystysgrif dros dro a gallwn greu cyfeirnod unigryw er mwyn i chi allu defnyddio’r gwasanaeth.

 

Trefnu’r angladd

Cewch ragor o wybodaeth am sut i drefnu angladd yng Nghaerdydd ar wefan Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd