Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Cofrestru genedigaeth

Covid-19 Diweddariad

Yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi dechrau ar ein proses adfer ar gyfer cofrestru genedigaethau. Mae gennym dros 1,900 o enedigaethau heb eu cwblhau a byddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithio ein ffordd trwy’r rhestr hon yn nhrefn dyddiad.Ar hyn o bryd rydym yn cynnig apwyntiadau i gofrestru babanod sydd wedi eu eni CYN 30 Mehefin 2020. Os oes gennych rheswm arbennig i gofrestru ar frys peidiwch ag oedi cysylltu gyda’r swyddfa trwy gyfrwng ebost  gyda  manylion y genedigaeth a’r rheswm am gofrestriad blaenoriaethol.

Rydym yn gofyn i chi’n garedig i ymatal rhag ein ffonio ar yr adeg hon os ydych eisoes wedi rhoi eich manylion cyswllt i ni fel y gallwn ganolbwyntio ein hymdrechion ar gofrestru.

Mae cofrestru babanod yn broses  gyfreithiol ac felly mae’n angenrheidiol dilyn canllawiau llym. Rydym wedi dechrau cofrestru eto gyda’r rhiant/rhieni yn bresennol ond mae’r proses dau rhan (isod) yn bosibl os oes angen.

Cam 1. Bydd cofrestrydd yn eich ffonio ar amser a drefnwyd ymlaen llaw i ofyn y cwestiynau rhagnodedig i chi er mwyn caniatáu i ni lunio tudalen gofrestr ddrafft. Sylwer: os yw rhieni’n ddi-briod a bod dad/ail riant yn dymuno cael ei gofnodi ar y gofrestr, yna bydd angen i’r ddau riant fod ar gael ar gyfer yr alwad ffôn hon. Byddwn yn cymryd taliad drwy gerdyn ar gyfer unrhyw dystysgrifau y gofynnir amdanynt ar y pwynt hwn. Mae pob tystysgrif yn costio £11 yr un.

Cam 2.  Byddwn yn trefnu amser addas (yn ddelfrydol yr un diwrnod â cham 1) i fynd i’r swyddfa lle bydd y cofrestrydd yn ymuno â chi y tu allan gyda thudalen gofrestr wedi’i chwblhau ac yn gofyn i chi wirio a llofnodi’r gofrestr. Sylwer nad yw’r enedigaeth wedi’i chofrestru nes i’r dudalen gofrestru gael ei llofnodi gan hysbysydd cymwys.

Sicrhewch eich bod yn dod â’r canlynol gyda chi i’ch apwyntiad i wirio a llofnodi’r gofrestr:

 • Ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn gyda’r rhif cyswllt dewisol rydych wedi’i roi i ni
 • Pin ysgrifennu du ar gyfer llofnodi
 • Prawf adnabod ar gyfer y ddau riant fel y gallwch wirio’r wybodaeth a gofnodir yn erbyn eich manylion

Cofiwch fod tudalen y gofrestr yn ddogfen gyfreithiol a’i bod yn amhosibl newid unrhyw wallau y sylwir arnynt ar ôl llofnodi heb gais cywiro ffurfiol. Bydd angen talu ffi ystyried £90 am bob cais am gywiriad a rhaid ei anfon i’n prif swyddfa ynghyd â thystiolaeth o’r wybodaeth gywir er mwyn i benderfyniad gael ei wneud. Gall gymryd misoedd i’w gymeradwyo, felly mae’n hanfodol eich bod yn gwirio bod yr holl wybodaeth ar y gofrestr yn gywir cyn llofnodi.

Amgaeir ffurflen dempled a allai eich helpu i baratoi ar gyfer yr wybodaeth y bydd y cofrestrydd yn gofyn i chi amdani wrth nodi’r manylion.

 

TEMPLED COFRESTRU GENEDIGAETHAU

Ble rydw i’n cofrestru genedigaeth?

Os cafodd y baban ei eni yn ardal Caerdydd, bydd angen i chi ddod i Swyddfa Gofrestru Caerdydd i gofrestru’r enedigaeth. Ffoniwch 029 2087 1680 neu 029 2087 1684, neu e-bostiwch cofrestryddion@caerdydd.gov.uk i wneud apwyntiad.

Os nad yw’n gyfleus i chi ddod i Gaerdydd, gallwch gofrestru drwy ddatganiad mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru neu Loegr. Yna bydd y swyddfa honno’n anfon y wybodaeth am yr enedigaeth ymlaen atom ni yma yng Nghaerdydd a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ar y gofrestr geni.

Gellir archebu tystysgrifau a thalu amdanynt drwy gysylltu â ni yn hwyrach a byddant yn cael eu postio atoch.

Nodwch y bydd cofrestru’r enedigaeth y tu allan i’r ardal y mae wedi digwydd ynddi yn arwain at oedi wrth dderbyn y dystysgrif/tystysgrifau geni.

Pwy all gofrestru genedigaeth?

Os yw rhieni’r baban yn briod â’i gilydd, gallant gofrestru’r baban gyda’i gilydd neu gall y naill riant gofrestru ar ei ben ei hun. Os roeddynt yn briod ar adeg yr enedigaeth, mae gan y fam a’r rhiant gyfrifoldeb rhianta yn awtomatig.

Os nad yw rhieni’r baban yn briod â’i gilydd, mae gan y fam gyfrifoldeb rhianta awtomatig a gall gofrestru’r enedigaeth ar ei phen ei hun, ond ni all ychwanegu manylion y tad oni bai ei fod yn dod i’r apwyntiad cofrestru gyda hi.

Mae cyfrifoldeb rhianta dros eich plentyn yn rhoi hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol pwysig. Heb y cyfrifoldeb hwn, does gennych chi ddim yr hawl i fod yn rhan o benderfyniadau, megis ble mae’r plentyn yn byw, ei addysg, crefydd neu driniaeth feddygol. Â chyfrifoldeb rhianta, bydd y gyfraith yn eich trin fel rhiant y plentyn, a bydd gennych gyfrifoldeb cyfartal am ei fagu.

Yn gyffredinol, bydd cynnwys manylion y tad yn y cofnod o fudd i’ch baban. Fodd bynnag, os nad yw hynny’n bosib ar adeg cofrestru, gallai fod yn bosibl gwneud hynny’n hwyrach.

Beth os nad ydw i’n siarad Saesneg?

Dewch â rhywun gyda chi i’ch helpu i gofrestru ynghyd â phasbortau a thystysgrifau priodi, lle bo hynny’n bosibl. Gallwch ofyn i ffrind neu berthynas ddod gyda chi, ond cofiwch na allant fynd ar eich rhan.

Beth sydd ei angen arnoch i gofrestru genedigaeth

 • Dyddiad geni
 • Lle geni
 • Amser geni os yn efeilliaid, tripledi ac ati
 • P’un a bod eich baban yn fachgen neu’n ferch
 • Enwau cyntaf a chyfenwau y bwriedir eu rhoi i’r baban.

Os nad yw’r rhieni’n briod â’i gilydd a bod y baban yn cael ei gofrestru gyda chyfenw’r fam, gellir newid cyfenw’r tad yn hwyrach os bydd y pâr yn priodi ac yna ailgofrestru’r enedigaeth.

 • Dyddiad geni
 • Lleoliad yr Enedigaeth
 • Enw(au) cyntaf a chyfenw ac unrhyw enwau eraill a ddefnyddir
 • Eich cyfenw cyn priodi os ydych yn briod, neu’ch bod wedi priodi’n flaenorol
 • Cyfeiriad ar adeg yr enedigaeth
 • Swydd ar adeg genedigaeth y baban, neu eich swydd flaenorol os nad ydych mewn gwaith
 • Os oeddech wedi priodi â thad y babi ar adeg yr enedigaeth, gofynnir i chi am ddyddiad y briodas
 • Nifer y plant blaenorol gyda’r partner presennol ac unrhyw bartneriaid blaenorol

Mae angen cynnwys y rhain ar y gofrestr:

 • Dyddiad geni
 • Lleoliad yr Enedigaeth
 • Enw(au) cyntaf a chyfenw ac unrhyw enwau eraill a ddefnyddir
 • Swydd ar adeg genedigaeth y baban, neu eich swydd flaenorol os nad ydych mewn gwaith

Dewch â’r dogfennau canlynol gyda chi i gadarnhau’r manylion hyn a sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei rhoi’n gywir, megis:

 • Pasbort(au)
 • Tystysgrif(au) Geni
 • Trwydded Yrru / Trwyddedau Gyrru
 • Tystysgrif Briodas / Partneriaeth Sifil
 • Gweithred newid enw (os ydych wedi newid eich enw)

Wrth gofrestru, bydd y cofrestrydd yn gofyn i chi i gadarnhau bod y wybodaeth a gofnodwyd ar y gofrestr yn gywir. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi amser i sicrhau eich bod wedi rhoi’r wybodaeth gywir a bod y cofrestrydd wedi ei chofnodi’n gywir hefyd.

Rydym yn argymell bod pob rhiant/unigolyn sy’n rhoi gwybodaeth yn dod â rhyw fath o ddogfen adnabod gydag ef neu hi gan ei bod yn ddogfen gyfreithiol ac mae’n hollbwysig bod y wybodaeth yn cael ei chofnodi’n gywir.

Tystysgrifau Geni

Ar ôl i chi gofrestru genedigaeth eich baban gallwch brynu tystysgrif. Mae tystysgrif lawn yn gopi cyflawn o’r cofnod ar y gofrestr.  Mae’n ofynnol at lawer o ddibenion megis gwneud cais am basbort, budd-dal plant ac ati, a gellir ei phrynu am ffi o £4.00 ar ddiwrnod y cofrestru.

I brynu Tystysgrif Geni ar ôl y diwrnod cofrestru, bydd y gost yn fwy. Er mwyn archebu tystysgrif a chadarnhau’r ffi sy’n daladwy, e-bostiwch ymholiadau.tysysgrif@caerdydd.go.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 029 2087 1680/4.

Ein horiau agor yw rhwng 8.30am a 4pm ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.

Cywiro neu newid cofnod sydd wedi’i gwblhau

Nodwch y codir ffi ar geisiadau i gywiro cofnod ar ôl iddo gael ei gwblhau ac ar ôl i chi lofnodi’r ddogfen.

Bydd angen talu £75 i ystyried y cais yn eich swyddfa gofrestru leol, neu fel arall, os byddwch yn gwneud cais am gywiro cofnod i’r Swyddfa’r Cofrestrydd Cyffredinol, yna bydd ffi o £90 yn daladwy.

Nid yw talu’r ffi hwn yn sicrhau y bydd y cywiriad yn cael ei ganiatáu ac ni fydd y ffioedd a dalwyd yn cael eu had-dalu os caiff y cais ei wrthod.

Newid enw(au) cyntaf eich plentyn

Mae’r Ddeddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau yn galluogi cofnodi newidiadau i enwau cyntaf ar y gofrestr geni. Gallwch gyflwyno cais am wneud hyn os rhoddwyd yr enwau cyntaf newydd o fewn 12 mis ar ôl cofrestru’r enedigaeth.

Y ffi

Mae ffi statudol na ellir ei had-dalu o £40 am bob cais. Rhaid talu’r ffi ar adeg gwneud cais.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud

 • Os cafodd eich plentyn ei fedyddio mewn eglwys Gristnogol, bydd angen ‘Tystysgrif o’r enw a roddwyd ar adeg bedyddio’ wedi’i chwblhau gan ficer neu weinidog yr eglwys honno. Gellir cael tystysgrif wag o’ch swyddfa gofrestru leol.
 • Os nad yw eich plentyn wedi cael ei fedyddio, bydd angen i chi lenwi ‘Tystysgrif o enw na chafodd ei roi ar adeg bedyddio’ sydd ar gael o’ch swyddfa gofrestru leol.
 • Gallwch fynd â’r dystysgrif wedi’i chwblhau i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal lle cafodd eich plentyn ei eni, neu gallwch bostio’r dystysgrif iddi. Bydd y cofrestrydd yn ychwanegu’r enw(au) cyntaf newydd at gofnod eich plentyn yn y gofrestr geni. Os byddwch yn postio’r cais bydd angen i chi gysylltu â’r swyddfa gofrestru i bennu sut i dalu’r ffi.
 • Dylech ddweud wrth y cofrestrydd os ydych am gael tystysgrif geni newydd ar gyfer eich plentyn. Os byddwch yn prynu tystysgrif lawn, bydd yn dangos yr enw(au)cyntaf newydd yn ogystal â’r gwreiddiol. Os byddwch yn prynu tystysgrif fer, dim ond yr enw(au) cyntaf newydd fydd yn cael ei ddangos arni. Bydd y cofrestrydd yn rhoi gwybod i chi faint fydd angen i chi ei dalu am y tystysgrifau. Dylech fod yn ymwybodol y bydd y swyddfa basbort am weld tystysgrif lawn yn hytrach na’r fersiwn lai.

Nodiadau Pwysig

 • Os oes unrhyw Orchmynion Llys ynglŷn ag enwi eich plentyn, rhaid i chi gydymffurfio â chyfarwyddiadau’r llys.
 • Ni ellir cofnodi newid yng nghyfenw eich plentyn ar y gofrestr geni.
 • Rhaid gwneud y newidiadau i enw(au) cyntaf eich plentyn o fewn 12 mis ar ôl cofrestru’r enedigaeth. Gallech gofnodi’r newid yn y gofrestr geni ar ôl y 12 mis, ond bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol sy’n dangos y cafodd yr enw ei newid o fewn y cyfnod 12 mis.
 • Ar ôl i’ch plentyn gael ei fedyddio, ni allwch gofnodi newid i’r enwau Cristnogol a roddwyd ar adeg y bedydd.
 • Dim ond unwaith y gallwch gofnodi newid i enw(au) cyntaf eich plentyn.

© 2020 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd