Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Seremonïau Dinasyddiaeth

Ar ôl i’ch cais am ddinasyddiaeth Brydeinig gael ei gymeradwyo gan y Swyddfa Gartref cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn seremoni.

Dyma’r cam olaf ar eich taith i ddod yn ddinesydd Prydeinig.

Nod y seremoni dinasyddiaeth yw galluogi ymgeiswyr i ddeall yn llawn beth yw’r hawliau a chyfrifoldebau a ddaw gyda dinasyddiaeth Brydeinig a hefyd sicrhau y cânt eu croesawu’n iawn i’r gymuned.

Bydd dinasyddion newydd yn cael llythyr oddi wrth y Swyddfa Gartref yn rhoi gwybod iddynt fod eu cais wedi cael ei gwblhau, ac ar yr un pryd bydd y Swyddfa Gartref yn anfon eich tystysgrif atom ni.

 

Nodwch: ni allwn drefnu ichi gymryd rhan mewn seremoni hyd nes y cawn eich tystysgrif oddi wrth y Swyddfa Gartref.

Trefnu a chymryd rhan mewn seremoni

Pan gewch eich llythyr cymeradwyo oddi wrth y Swyddfa Gartref, dylech gysylltu â ni i drefnu dyddiad eich seremoni.

E-bost: dinasyddiaeth@caerdydd.gov.uk

Neu ffoniwch: 029 2087 1680

Ar ôl cael cymeradwyaeth, byddwn yn anfon atoch gadarnhad ysgrifenedig o ddyddiad ac amser eich seremoni.

Rhaid ichi gymryd rhan yn y seremoni os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac yn byw yn y Deyrnas Unedig. Nid yw’n ofynnol i blant iau na 18 oed gymryd rhan mewn seremoni, ond mae croeso iddyn nhw ddod os ydych chi eisiau dod â nhw.

 

Nodwch: mae’n ofynnol ichi gymryd rhan mewn seremoni cyn pen 90 diwrnod ar ôl i’r gymeradwyaeth gael ei rhoi; fel arall mae’n bosibl y bydd yn rhaid ichi gyflwyno cais newydd.

Yr hyn y dylech ddod ag ef i’r seremoni

Pan ddewch i gymryd rhan yn eich seremoni dinasyddiaeth, gwnewch yn siŵr y dewch â’r canlynol:

  • eich llythyr gwahoddiad gwreiddiol oddi wrth y Swyddfa Gartref
  • eich Hawlen Breswylio Fiometrig os oes gennych un, neu eich pasbort neu ddull adnabod â llun.

Os nad anfonasoch eich Hawlen Breswylio Fiometrig yn ôl pan wnaethoch gais i ddod yn ddinesydd Prydeinig, cofiwch ei hanfon yn ôl cyn pen pum diwrnod ar ôl eich seremoni dinasyddiaeth.

Gallwch anfon y ddogfen hon yn ôl trwy ddanfoniad wedi’i gofnodi i’r cyfeiriad canlynol:

Biometric Product Returns

IFB,  5th floor Lunar House

40 Wellesley Road

Croydon

CR9 2BY

Os nad ydych yn anfon yr Hawlen Breswylio Fiometrig yn ôl, neu’n hysbysu’r adran am y rheswm nad ydych wedi gallu ei hanfon yn ôl, mae’n bosibl y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gosod dirwy o hyd at £1,000.

Yn ystod y seremoni

Bydd pob ymgeisydd yn tyngu llw neu’n cadarnhau teyrngarwch i’w Fawrhydi y Brenin ac yn gwneud adduned o deyrngarwch i’r Deyrnas Unedig i gynnal ei gwerthoedd a’i chyfreithiau, cyn y cyflwynir iddo/iddi dystysgrif o ddinasyddiaeth Brydeinig a phecyn croeso.

Cyflwyno’r dystysgrif sy’n nodi’r adeg y caiff eich dinasyddiaeth Brydeinig ei dyroddi.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd